MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2022-2023EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BAŞVURU VE YENİ KAYIT KILAVUZU

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

Özel Yetenek Sınavları Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Başvuru

22.08.2022

24.08.2022

Özel Yetenek Sınavı 1. ve 2. Aşama Sınavları

29.08.2022

02.09.2022

Sonuçların İlanı

06.09.2022

Değerlendirme Sonuçlarına Son İtiraz Süresi

08.09.2022

Asil Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemleri

09.09.2022

13.09.2022

Yedek Kontenjan İlanı

14.09.2022

Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

14.09.2022

15.09.2022

Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemlerinin Yapılması

16.09.2022

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvurular22-24Ağustos2022tarihleriarasında,AtatürkEğitimFakültesiweb sitesinden (http://aef.marmara.edu.tr) ulaşılacak bağlantı ile online olarak yapılacaktır.

2- Başvuruiçinadayların2022-TYTsınavınagirmişolmasıvesınavsonucundaenaz 180,000 puan almış olması ve Y-TYT puanı başarı sıralamasında en düşük 800.000’inci sırada olması gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının

başarı sırası dikkate alınır.)
Engelli adaylardan da (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.) ve durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde Y-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan)kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2021 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 1. 3-  Online başvuru dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

 2. 4-  Başvuru veya sınav ücreti alınmayacaktır.

page12image608945008 page12image608945312

Sayfa 10 / 29

İSTENEN BELGELER

1- 1. Aşama sınavına girecek adaylar Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı bulundurmak zorundadır.

2- 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adaylar sınava girdiği salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir.

a) 2022-TYT sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, varsa aslının fotokopisi, b) Resimli nüfus cüzdanının fotokopisi.
c) Lise diplomasının önlü-arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi,

3- Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar.
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ SINAV AŞAMALARI

Sınavın 1. Aşaması: 29 Ağustos 2022 tarihinde yapılacaktır. 1. Aşama sınavı COVİD-19 önlemleri doğrultusunda; sınav koşulları ve başvuran adayların sayısı dikkate alınarak, bir oturum veya iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavın 1. Aşamasında Natürmorttan Desen Çalışması yapılacaktır. Adayların, ister birinci, ister ikinci oturum sınavına katılıyor olsunlar o gün sabah 09:00’dan 17:30’a kadar kurumumuzda bulunmaları gerekmektedir. Sınav, sınav yürütme komisyonu tarafından ilan edilen saatte başlar. Sınav başlama saatinden 15 dakika önce aday öğrenci alımları kapatılır. Sınava geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavların her iki aşamasında da sınav süreleri, sınavın başladığı andan itibaren 150 dakikadır. Adaylar sınavlarda kurumun verdiği beyaz resim kağıdını kullanacaktır. Natürmorttan Desen Çalışması kurumumuzun vereceği beyaz

resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir.

Sınavın 1. Aşamasına girmeyen adaylar sınavın 2. Aşamasına giremezler.

Sınavın 2. Aşaması: 2. Aşama sınavı COVİD-19 önlemleri doğrultusunda bu seneye mahsus olmak kaydıyla tek oturumda yapılacaktır. 2. Aşamada adaylar, Hayali (İmgesel) Desen Çalışması yapacaklardır. Sınav süresi oturum başladığı andan itibaren

Sayfa 11 / 29

150 dakikadır. 2. Aşamada sınav başlangıç ve bitim saatleri koşullara göre kurumun yetkisinde olmak koşuluyla esnetilebilir. Adaylar sınavlarda kurumun verdiği beyaz resim kağıdını kullanılacaktır. Hayali (İmgesel) Desen Çalışması kurumumuzun vereceği resim kağıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir.

Sınav malzemeleri: Adaylar sınavlarda kullanmak üzere; mavi tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, kıskaç, 50 x 70 cm. ölçülerinde altlık (duralit) getirmek zorundadırlar.

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

page14image609095152

1. Aşama Sınav Sonucu: 1. Aşama sınav sonucu; BAŞARILI, BAŞARISIZ şeklinde ilan edilir. 2. aşama sınavına, 1. Aşama sınavında başarılı olan öğrencilerden kontenjanın 4 katı kadar öğrenci katılır.

2. Aşama Sınav Sonucu: Sınavı kazanan öğrenci sayısı, sınava katılan öğrenciler arasından kontenjan sayısının 2 katı kadar sayıda öğrenci 90 Asil 90 Yedek olarak başarılı olarak ilan edilir.

1.aşama sınav puanının %40’ı ile, 2. Aşama sınavı puanının %60’ı hesaplanarak, toplanıp, adayın Özel Yetenek Puanı belirlenir.

Yetenek Seçme Sınavları sonuç hesaplamasında sadece Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü mezunları ek puan alacaklardır.

Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Puanlarda virgülden sonra iki hane kullanılır.

ÖYSP'si 50 puandan az alan adaylar başarısız sayılır. ÖYSP'den en az 50 puan alan adaylar için ÖSYS kılavuzunda belirtilen yöntemle özel yetenek sınavı

page14image609193904 page14image609194208 page14image609194512 page14image609194944 page14image609195248

puanı-standart puan (ÖYSP-SP) ve yerleştirme puanı (YP) hesaplanır.

Adaylar YP'lerine göre en yüksek puandan en düşüğe doğru sıralanır. Yapılan sıralama ile belirtilen kontenjan sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday listeleri ilan edilir.

page14image617629280

Sayfa 12 / 29

Sınav sonuç listelerinde sonuncu adayla aynı notu alan aday varsa, öncelik ÖYSP'si yüksek olan adaya verilir. Puan eşitliğinin devamı halinde; sırasıyla, adayların TYT puanlarının yüksekliğine ve yaşlarının küçük olmasına bakılır.

page15image609015632

KAYIT İŞLEMLERİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 •   YKS Sonuç Belgesi

 •   Mezun olduğu okuldan aldığı lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni

  tarihli mezuniyet belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet

  belgesi yerine geçmez).

 •   Daha önce bir Yükseköğretim Kurumundan mezun adaylar da lise diplomasını

  getirmek zorundadırlar. (Son mezun olunan üniversitenin diploması ile kayıt

  yapılamaz.)
  Ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş adayın alanı diplomasında veya

  mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, adayın hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge getirilmesi zorunludur. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır. Liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Belgesi gerekmektedir.)

 3 adet 4.5x6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

Sayfa 13 / 29

KAYIT TARİHLERİ

Kayıt işlemleri Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminde aşağıda belirtilen tarihlerde 10:00- 16:00 saatleri arası yapılacaktır. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Yedek Kontenjan İlanı 14.09.2022

Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemlerinin Yapılması 16.09.2022

ÖNEMLİ HUSUSLAR

18 yaşından küçük adayların kayıt için velileri ile beraber gelmeleri gerekmektedir. 18 yaşından büyük olanlar noter vekâleti ya da mahkeme kararı ile düzenlenmiş vasisi olunduğuna dair belge ile kayıt yaptırılabilir.

 •   Posta yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt işlemi yapılamaz.

 •   Belgelerin eksik olması durumunda ise kayıt işlemi yapılmaz.

 •   Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

 •   Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

 •   Not: Sınava ilişkin her türlü itiraz sınav sonuçlarının ilan edildiği günün ertesi iş

  günü mesai bitimine kadar, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak

  yapılacaktır. Aksi halde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  Kredi ve Yurtlar Kurumundan burslar;

  a) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alanlar ile;
  b) İlk defa yükseköğretim kurumuna yerleşen ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs almak isteyenler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun

Özel Yetenek Sınavları Kayıt Takvimi

Başlangıç

Bitiş

Asil Kayıt Hakkı Kazananların Kayıt İşlemleri

09.09.2022

13.09.2022

Yedek Adaylardan Ön Kayıt Dilekçesi Alınması

14.09.2022

15.09.2022

page16image618131616 page16image618131904

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK GÜZEL SANATLAR RESİM KURSU YURTDIŞI PORTFOLYO HAZIRLIK SANATHANE RESİM KURSU
WeCreativez WhatsApp Support
Hoşgeldiniz.
Yardımcı olmamızı istediğiniz konuyu aşağıdaki kutucuğa yazabilir misiniz?